Regulamin

REGULAMIN

Alternatywne targi ślubne Alter Wedding
w południowej Wielkopolsce

1. Definicje.

1.1. „Wydarzenie” – “Alternatywne Targi Ślubne Alter Wedding”, targi mające na celu umożliwienie zaprezentowania wystawcom usług i towarów ślubnych, wpisującym się w naturalną, ekologiczną, oryginalną estetykę, które odbędą się dnia __.01.2020 roku w Klubie Stara Przepompownia, ul. Raszkowska 78, 63-400 Ostrów Wielkopolski, w godzinach 12:00 – 18:00.

1.2. „Organizator” – Michał Terajewicz zamieszkała przy ul. Sowińskiego 20, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 8361629798 oraz Klub Stara Przepompownia z siedzibą ul. Cisowa 39, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 6222794400

1.3. „Wystawca” – każda osoba fizyczna lub prawna biorącą udział w “Alternatywnych Targach Ślubnych Alter Wedding”, która która opłaciła wstęp i zapoznała się z regulaminem.

2. Postanowienia ogólne.

2.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje każdego Wystawcę i stanowi integralną część Zgłoszenia Udziału w Wydarzeniu.

2.2. Wystawca zobowiązuje się do zapoznania z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

3. Zawarcie Umowy uczestnictwa w Wydarzeniu.

3.1. Wystawca składa oświadczenie woli o uczestnictwie w Wydarzeniu, przesyłając Organizatorowi formularz zgłoszeniowy, zwany dalej „Zgłoszeniem”, wypełniony przez osoby upoważnione do reprezentowania Wystawcy. Wysłanie Zgłoszenia oznacza zapoznanie się i akceptację Regulaminu, który tym samym stanowi integralną część umowy o uczestnictwo w Wydarzeniu.

3.2. Zawarcie umowy o uczestnictwo w Wydarzeniu następuje po akceptacji Zgłoszenia, o czym Wystawca zostanie poinformowany przez Organizatora.

3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zgłoszenia bez podania przyczyny. Organizator przekaże tę informację pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu. W takim przypadku nie dochodzi do zawarcia pomiędzy Stronami jakiejkolwiek umowy.

3.4. Organizator ma prawo odmówić Wystawcy udziału w Wydarzeniu, jeżeli Wystawca zalega z jakimikolwiek opłatami na rzecz Organizatora. Strony uznają w takim przypadku, że Organizator należycie wywiązał się ze swych zobowiązań umownych.

4. Najem powierzchni wystawienniczej.

4.1. Organizator umożliwia Wystawcy wybór lokalizacji stoiska oraz jego wielkości w miarę możliwości i uwzględniając kolejność zgłoszeń. Plan rozmieszczenia stoisk jest tymczasowy i może ulec zmianie.

4.2. Organizator przydziela powierzchnię wystawienniczą uwzględniając życzenia Wystawcy, w miarę posiadanych możliwości i warunków organizacyjno – technicznych.

4.3. Organizator ma prawo do zmiany lokalizacji powierzchni wystawienniczej, co nie stanowi zmiany umowy o uczestnictwo w Wydarzeniu i nie rodzi po stronie Wystawcy jakichkolwiek roszczeń względem Organizatora. O zmianie lokalizacji powierzchni wystawienniczej Wystawcy, Organizator poinformuje pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wystawcę w Zgłoszeniu.

4.4. Organizator ma prawo do zmiany numeracji powierzchni wystawienniczej, co nie stanowi zmiany umowy o uczestnictwo w Wydarzeniu i nie skutkuje powstaniem roszczeń względem Organizatora. O zmianie numeracji powierzchni wystawienniczej Wystawcy, Organizator poinformuje pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wystawcę w Zgłoszeniu.

4.5. Wystawca nie może podnajmować całości lub części wynajętej powierzchni wystawienniczej innemu podmiotowi (Podnajemcy).

5. Zabudowa i demontaż stoiska.

5.1. Organizator przekazuje Wystawcy ustaloną przestrzeń wystawienniczą.

5.2. Zabudowę stoiska Wystawca może rozpocząć w dniu Wydarzenia w godzinach 6:00 – 11:00.

5.3. Organizator może zarządzić przerwanie prac, jeżeli uzna, że naruszają one Regulamin lub zagrażają porządkowi albo bezpieczeństwu osób lub mienia.

5.4. Wystawca jest zobowiązany poinformować Organizatora o planowanych wielkogabarytowych elementach zabudowy stoiska, takich jak ściany, kurtyny, parawany.

5.5. W czasie zabudowy i demontażu stoisk zabronione jest prowadzenie prac związanych ze spawaniem, szlifowaniem, lub innych, powodujących zapylanie lub zagrożenie pożarowe.

5.6. Wystawca zobowiązany jest przez cały okres dysponowania powierzchnią wystawienniczą dbać o porządek na stoisku i w ciągach komunikacyjnych wokół stoiska.

5.7. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania odpowiednich norm prawnych i technicznych, budowlano-montażowych, BHP, sanitarnych i przeciwpożarowych itp.

5.8. Demontaż stoisk może rozpocząć się dnia __.01.2020 po godzinie 18:00 (lub po opuszczeniu przestrzeni Targowej przez osoby zwiedzające). Likwidacja stoisk musi zakończyć się __.01.2020 do godziny 22:00.

5.9. Wystawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich pozostałości po zabudowie i demontażu stoiska.

5.10. Zabudowa i demontaż stoisk może się odbywać wyłącznie w terminach wskazanych przez Organizatora .

5.11. Podczas zabudowy i demontażu zabronione jest naruszanie konstrukcji lub powłok ścian, podłóg i innych elementów obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie.

5.12. Po zakończeniu Wydarzenia, w czasie wyznaczonym przez Organizatora na demontaż stoisk, Wystawca zobowiązany jest przywrócić udostępnioną mu powierzchnię wystawienniczą do stanu poprzedniego, pod rygorem zlecenia tych czynności przez Organizatora podmiotowi zewnętrznemu na koszt Wystawcy.

6. Organizacja pracy na stoisku. Obowiązki Wystawcy.

6.1. Wystawca zobowiązany jest udostępnić stoisko dla zwiedzających w dniach i godzinach trwania Wydarzenia.

6.2. Jeżeli prezentacja na stoisku prowadzona jest z wykorzystaniem jakichkolwiek utworów, Wystawca zobowiązany jest do zawarcia stosownych umów licencyjnych ze stowarzyszeniem ZAIKS i/lub ZPAV.

6.3. Wymiana lub uzupełnianie ekspozycji na stoisku oraz sprzątanie stoiska i jego otoczenia mogą się odbywać wyłącznie poza godzinami otwarcia Wydarzenia dla zwiedzających.

6.4. Organizator może nakazać Wystawcy natychmiastowe usunięcie ze stoiska elementów stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub mienia, albo w inny sposób zakłócających przebieg Wydarzenia.

6.5. W przypadku nieprzestrzegania przez Wystawcę postanowień niniejszego Regulaminu i tym samym zakłócenia przebiegu Wydarzenia lub narażenia Organizatora na szkodę, Organizator może żądać od Wystawcy zapłaty kary w wysokości dwukrotnego wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w Wydarzeniu, płatnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. W przypadku gdy szkoda przewyższy wysokość kary umownej, Organizator może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

6.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Wystawcy pozostawione na opuszczonym stoisku.

6.7. Stoisko może zajmować jedna firma, reprezentowana przez 1 – 3 osób, w zależności od wielkości wynajętej powierzchni wystawienniczej.

6.8. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania poleceń porządkowych, wydawanych przez Organizatora.

6.9. Na terenie Wydarzenia obowiązuje zakaz palenia tytoniu, poza miejscami do tego wyznaczonymi, używania otwartego ognia oraz eksploatowania grzejnych urządzeń elektrycznych. Zabronione jest wnoszenie na teren Wydarzenia broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz substancji drażniących lub pożarowo niebezpiecznych.

6.10. Zabronione jest zastawianie dróg ewakuacyjnych oraz dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych.

7. Reklama

7.1. Wszelkie działania promocyjne Wystawcy mogą odbywać się wyłącznie w obrębie stoiska i nie mogą zakłócać przebiegu Wydarzenia oraz pracy innych wystawców. Wystawca ma prawo eksponować i reklamować swoje produkty (towary i/lub usługi) wyłącznie na przydzielonej powierzchni wystawienniczej i pod warunkiem, że jego eksponaty nie zasłonią sąsiednich ekspozycji oraz nie zakłócą normalnego toku pracy innych wystawców. Wystawca nie ma prawa używania urządzeń nagłaśniających, dodatkowego oświetlenia itp., które mogą zakłócić normalny tok pracy innych wystawców.

7.2. Jeśli Wystawca ma zamiar prezentować na stoisku wyroby lub usługi firm współpracujących, jest zobowiązany o tym fakcie poinformować Organizatora oraz uzyskać jego akceptację.

7.3. Wystawca zobowiązuje się umieścić na swojej stronie www, a także w mediach społecznościowych informacji o udziale w Wydarzeniu.

8. Obowiązki Organizatora.

8.1. Organizator zobowiązuje się do promowania Wydarzenia w mediach społecznościowych oraz w lokalnych i branżowych portalach.

8.2. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia wysokiego poziomu Wydarzenia, zgodnego z ogólnie przyjętą estetyką Alternatywnych Targów Ślubnych.

8.3. Organizator zobowiązuje się sprawować opiekę merytoryczną i techniczną nad całym Wydarzeniem.

9. Odpowiedzialność

9.1. Organizator ponosi odpowiedzialność tylko za szkody wyrządzone Wystawcy lub innemu uczestnikowi Wydarzenia z winy umyślnej Organizatora lub osoby działającej w jego imieniu.

9.2. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody wyrządzone Organizatorowi lub osobom trzecim przez Wystawcę lub osobę działającą w jego imieniu, albo reprezentującą jego prawa.

9.3. O zaistnieniu każdego zdarzenia wywołującego szkodę lub grożącego jej wywołaniem, Wystawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora.

10. Zasady płatności.

10.1. Podstawą przyjęcia Zgłoszenia Wystawcy do udziału w Wydarzeniu jest przesłanie wypełnionego “Formularza zgłoszeniowego” drogą elektroniczną.

10.2. Cena powierzchni wystawienniczej i innych usług związanych z udziałem Wystawcy w Wydarzeniu wskazane są w „Formularzu zgłoszeniowym”.

10.3. Po otrzymaniu od Organizatora informacji o kwalifikacji uczestnictwa w Wydarzeniu, ustaleniu wielkości oraz specyfiki stoiska, Wystawca dokona płatności wskazanej przez Organizatora kwoty 418,20 zł (340 zł + 23% VAT) na rachunek Organizatora: Klub Stara Przepompownia S.C. z siedzibą ul. Cisowa 39, 63-400 Ostrów Wielkopolski, 22 1090 1160 0000 0001 3260 2483, w terminie 7 dni, na podstawie faktury pro forma. Potwierdzenie przelewu z danymi do faktury należy niezwłocznie wysłać na adres e-mail: klub@alterwedding.pl

10.4. W przypadku rezygnacji Wystawcy z udziału w Wydarzeniu w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia, wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi. Rezygnacja z udziału musi mieć formę pisemną. Za datę rezygnacji z udziału w Wydarzeniu uważa się datę doręczenia pisma do Organizatora.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca Wydarzenia albo jego odwołania. O zmianach tych Organizator poinformuje Wystawcę niezwłocznie. W przypadku odwołania Wydarzenia Organizator zwróci Wystawcy wszystkie wpłacone kwoty.

11.2. Wszelkie reklamacje powinny być zgłoszone Organizatorowi w formie pisemnej niezwłocznie, nie później jednak, niż z chwilą zakończenia demontażu stoisk. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

11.3. Umowa o uczestnictwo w Wydarzeniu podlega prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem będzie interpretowana. Wszelkie spory pomiędzy Stronami wynikające z tej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.